Aldo Open Font

Added Apr 13 2010

 

Rate it
Aldo Open Font

 

General information

 • Downloads: 2,521
 • Aldo_Open.otf
 • Font: Aldo Open
 • Weight: Open
 • Version: Version 1.000;PS 001.000;hotconv 1.0.38
 • No. of Characters:: 203
 • Encoding Scheme:
 • Is Fixed Pitch: No

Glyphs ! # $ % ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; = ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ˘ ˙ ˚ ˛ ˝

UPPERCASE

Aldo Open Font UPPERCASE

LOWERCASE

Aldo Open Font LOWERCASE

OTHER CHARS

Aldo Open Font OTHER CHARS

Gallery Examples

Aldo Open Font examples
Aldo Open Font examples
Aldo Open Font examples

  Download Free Fonts

  Commercial Fonts Fonts

  Fonts / Commercial Fonts