Beauregard Font

FREE Added Oct 07 2010

 

Rate it
Beauregard Font

 

General information

 • Downloads: 524
 • ( Fonts by Barry Bujol - theoriginal19.blogspot.com FREE )
 • Beauregard.ttf
 • Font: Beauregard
 • Weight: Regular
 • Version: Version 1.00 March 30, 2010, initial release
 • No. of Characters:: 236
 • Encoding Scheme:
 • Is Fixed Pitch: No

Glyphs ! # $ % ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; = ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ı ˇ ˉ ˘ ˙ ˚ ˛ ˝ ;

UPPERCASE

Beauregard Font UPPERCASE

LOWERCASE

Beauregard Font LOWERCASE

OTHER CHARS

Beauregard Font OTHER CHARS

Gallery Examples

Beauregard Font examples
Beauregard Font examples
Beauregard Font examples

  Download Free Fonts

  Commercial Fonts Fonts

  Fonts / Commercial Fonts