Dearest Open Font

Added Nov 25 2009

 

Rate it
Dearest Open Font

 

General information

 • Downloads: 10,397
 • Dearest_open.ttf
 • Font: Dearest Open
 • Weight: Regular
 • Version: Version 1.0; 2001; initial release
 • No. of Characters:: 194
 • Encoding Scheme:
 • Is Fixed Pitch: No

Glyphs ! # $ % ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; = ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~

UPPERCASE

Dearest Open Font UPPERCASE

LOWERCASE

Dearest Open Font LOWERCASE

OTHER CHARS

Dearest Open Font OTHER CHARS

Gallery Examples

Dearest Open Font examples
Dearest Open Font examples
Dearest Open Font examples

  Download Free Fonts

  Commercial Fonts Fonts

  Fonts / Commercial Fonts