Infantyl Font

FREE Added Mar 30 2010

 

Rate it
Infantyl Font

 

General information

 • Downloads: 415
 • ( Fonts by Bartek Nowak - www.nowak.tv/fontoholic/ FREE )
 • Infantyl.ttf
 • Font: Infantyl
 • Weight: Regular
 • Version: Version 2 07.2002
 • No. of Characters:: 119
 • Encoding Scheme:
 • Is Fixed Pitch: No

Glyphs ! # $ % ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; = ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~

UPPERCASE

Infantyl Font UPPERCASE

LOWERCASE

Infantyl Font LOWERCASE

OTHER CHARS

Infantyl Font OTHER CHARS

Gallery Examples

Infantyl Font examples
Infantyl Font examples
Infantyl Font examples

  Download Free Fonts

  Commercial Fonts Fonts

  Fonts / Commercial Fonts