Truenn Font

FREE Added Nov 21 2012

 

Rate it
Truenn Font

 

General information

 • Downloads: 77
 • ( Fonts by Baka - Kyakirun - bakafonts.kyakirun.com FREE )
 • TruennOT.otf
 • Font: Truenn
 • Weight: Regular
 • Version: Version 1.00
 • No. of Characters:: 9354
 • Encoding Scheme:
 • Is Fixed Pitch: No

Glyphs ! # $ % ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; = ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ı Ł ł Ž ž ǀ ̀ ́ ̂ ̃ ̄ ̅ ̆ ̇ ̈ ̊ ̋ ̌ ̧ ̨ ̲ ̶ ͡ Ё А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я ё ⼿ ⽿ ⾿  丿 使 便 俿 姿 婿 宿 寿 尿 广 廿 彿 忿 椿 榿 槿 橿 歿 殿 氿 沿 湿 溿 滿 漿 祿 禿 稿 穿 窿 竿 簿 紿 綿 繿 耀 西 覿 調 譿 谿 貿 跿 輿 辿 退 駿 鴿 鹿 麿 ︿ _ ソ

UPPERCASE

Truenn Font UPPERCASE

LOWERCASE

Truenn Font LOWERCASE

OTHER CHARS

Truenn Font OTHER CHARS

Gallery Examples

Truenn Font examples
Truenn Font examples
Truenn Font examples

  Download Free Fonts

  Commercial Fonts Fonts

  Fonts / Commercial Fonts